de vrije toller

Frá Hreinrir-Veller

 

Vader: Roanden Quatch A Falling Star

Moeder: Frá Hreinir-Veller Red-Katla

Geboren 18 september 2019

CEA en PRA  vrij door geboorte  HD A13 september 2020 Kampioensclubmatch NSDTRCN Red-Freya een uitmuntendRed-Freya